Меню
Вашата количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН HTTPS://MARKRIT.COM/

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

1. HTTPS://MARKRIT.COM/ е  онлайн платформа за продажба и доставка до посочен адрес на обявените в интернет сайта продукти.

2. Използвайки услугите, предоставяни от HTTPS://MARKRIT.COM/, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни от HTTPS://MARKRIT.COM/ и преустановете достъпа до интернет страницата.

 3. СУИТ 2015 ООД  гарантира на посетителя ограничен достъп, в личен интерес (извършване на поръчки онлайн, информиране) на сайта  HTTPS://MARKRIT.COM/ и не му дава право да разтоварва или да променя частично или изцяло сайта, да се копира, да се продава/препродава или да използва сайта по всякакъв друг начин, с търговска цел или против интересите на компанията СУИТ 2015 ООД  без нейното предварително писмено съгласие. Всичси снимки на продуктите на сайта са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на СУИТ 2015 ООД и могат да се използват без предварителното съгласие на притежателя.

4. Правото за създаване на връзка уеб - линк - към HTTPS://MARKRIT.COM/ е ограничен, неизключително и отменимо и се предоставя толкова време, доколкото не нанася ущърб от всякакъв вид на СУИТ 2015 ООД  или на всеки от нашите партньори, само след получаването на писмено съгласие или чрез е-мейл от наша страна

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните термини и изрази имат следното значение:

1.1. Интернет страница, Платформа – HTTPS://MARKRIT.COM/ като обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;

1.2. Доставчик на услуги, Доставчик – Суит 2015 ООД  със седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА, бул. Цар Освободител 25, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 203645613, представлявано от ВАЛЕ ПЕТРОВА , действащ в качеството си на Управител, което предоставя услуги  чрез интернет страницата;

1.3. Услуги, предоставяни на информационното общество – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в публикуване на обяви, предлагане, продажба, доставка на стоки и предоставяне на достъп до обяви;

1.4. Клиент – Регистриран Потребител на платформата, дееспособно физическо или юридическо лице, което е приема настоящите общи условия и е сключило договор с Доставчика за предоставяните от него Услуги;

1.5. Обява – е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин характеристиките и цената на стоката или услугата, предлагана от Търговеца чрез Платформата, като чрез това съобщение се предоставя възможност да се направи покупка;

1.6. Купувач – регистриран потребител, физическо или юридическо лице, което купува стоки и/или услуги чрез онлайн платформата;

1.7. Посетители – всички нерегистрирани потребители;

1.8. Акаунт, Профил – обособена част от интернет страницата, която съдържа данни за регистриран потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола. Акаунтът осигурява възможност Потребителят по всяко време да преглежда и редактира съхраняваните данни; да променя паролата си; да се абонира или съответно да се откаже от абонамента за Информационния бюлетин.

1.9. Регистрация – процедура по създаване на нов Акаунт;

1.10. Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките или услугите.

 III. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СУИТ 2015 ООД  със седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25 регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 203645613, представлявано от ВАЛЕ ПЕТРОВА , действащ в качеството си на Управител , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите и купувачите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин HTTPS://MARKRIT.COM. Доставчикът и Ползвателите заедно са наричани по-долу „Страни“.

2. Уебсайтът на СУИТ 2015 ООД  може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. СУИТ 2015 ООД  не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоките и услугите, предоставяни от тях, нито за тяхното съдържание.

3. Уебсайтът на СУИТ 2015 ООД може да съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, собственост на трети страни. СУИТ 2015 ООД не носи отговорност за тези материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.

4. СУИТ 2015 ООД полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

5. Този уебсайт съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. СУИТ 2015 ООД притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на СУИТ 2015 ООД.

6. При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги, чрез свободен достъп на неопределен кръг лица до интернет страницата:

6.1. свободен преглед на обяви;

6.2. достъп до информационен бюлетин.

6.3. За достъп до всички останали услуги, предоставяни от Доставчика, е необходима регистрация при спазване на настоящите общи условия.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.1. Наименование на Доставчика: СУИТ 2015 ООД

1.2. Седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 25

1.3. Адрес за упражняване на дейността: ГР. БОЖУРИЩЕ, БУЛ. ЕВРОПА 151

1.4.Данни за кореспонденция: ГР. БОЖУРИЩЕ, БУЛ. ЕВРОПА 151, ТЕЛ: 0888514131, МЕЙЛ: ORDER@MARKRIT.COM 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на СУИТ 2015 ООД

1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН e достъпен на адрес в Интернет HTTPS://MARKRIT.COM/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на HTTPS://MARKRIT.COM и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;

1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договорите с СУИТ 2015 ООД чрез HTTPS://MARKRIT.COM, достъпна в Интернет;

1.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от СУИТ 2015 ООД чрез HTTPS://MARKRIT.COM;

1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с HTTPS://MARKRIT.COM, съгласно поддържаните от HTTPS://MARKRIT.COM начини за разплащане.

1.5. Да получават информация за нови стоки предлагани от HTTPS://MARKRIT.COM;

1.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

1.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на СУИТ 2015 ООД в Интернет;

2. Ползвателят няма право:

2.1. Ползвателят няма право да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материалите, включени в този уебсайт

2.2. Ползвателят няма право да изгражда връзки към този уебсайт, освен с предварителното изрично съгласие на HTTPS://MARKRIT.COM/

В случай, че желаете да включите връзка към този уебсайт, моля свържете се с нас: ORDER@MARKRIT.COM

2.3. Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите ползватели.

Да се съобразяват с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, в това число Закона за защита на потребителите;

2.4. Да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

2.5. Да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;

2.6. Да не осъществяват нелоялна търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност по смисъла на Закона за защита на потребителите. За нелоялна търговска практика се счита и тази, която променя или е възможно да промени съществено икономическото състояние на средния потребител или на средния член на група потребители;

3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

4. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от СУИТ 2015 ООД чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес HTTPS://MARKRIT.COM/ или друго средство за комуникация от разстояние.

5. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави  на Ползвателя на закупените от него чрез интерфейса стоки.

6. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от СУИТ 2015 ООД и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адрес HTTPS://MARKRIT.COM.

7. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

8. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

9. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

10. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрацията, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

11. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

11.1. Да извършва едностранно промени в настоящите общи условия, като уведомява за това потребителите чрез публикувянуто им на HTTPS://MARKRIT.COM. В случай, че Ползвателите не са съгласни с изменението, следва да изпратят до Доставчика писмено уведомление за прекратяване на Договора в 7 дневен срок от узнаване на изменението. В случай, че Клиентът не упражни това свое право, се счита за обвързан с изменението.

11.2. Да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други интернет страници.

11.3. Да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;

11.4. Има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1. За да използва HTTPS://MARKRIT.COM за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избраните от него e-mail адрес и парола, в случаите, когато иска да направи регистрация в електронния магазин. Ако Ползвателят иска да извърши покупка на стока без регистрация то тогава тряба да се съгласи с Общите условия и Политиката за поверителност.

2. Името и паролата се определят от Ползвателя, чрез регистрацията му в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3. След попълване на данните си и натискане на бутон "Регистрация", Ползвателят създава потребителски профил чрез който използва услугите на СУИТ 2015 ООД.

4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активирането на регистрацията.

5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна, Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си.

6. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

7. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва от Ползвателя през създадения от него профил.

8. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

9. С приемането на настоящите общи условия Ползвателите декларират:

9.1. Че са дееспособни физически или юридически лица.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Ползвателите използват  страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2. Договорът се сключва на български език.

3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес HTTPS://MARKRIT.COM/

4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунта при Доставчика.

5. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Ако се прави поръчка без регистрация Договорът за покупко-продажба на стоката се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя и Съгласието с общите условия и Условията за поверителност.

6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

9.1. Извършване на регистрация в HTTPS://MARKRIT.COM и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в НЕГО;

9.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на HTTPS://MARKRIT.COM чрез идентифициране с име и парола;

9.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на HTTPS://MARKRIT.COM и добавянето им към списък със стоки за покупка;

9.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

9.5. Избор на способ и момент за плащане на цената;

9.6. Приемане на Общите условия;

9.7. Потвърждение на поръчката.

9.8. Ако Ползвателят иска да извърши покупка без да се регистрира на сайта:

    - Избира на една или повече от предлаганите стоки на HTTPS://MARKRIT.COM и добавянето им към списък със стоки за покупка

    - Предоставя данните, необходими за доставка на стоката, като: Имена, адрес за доставка, имейл и телефон за връзка.

    - Избира начина на плащане и се съгласява с общите условия и Условията за поверителност.

    - Извършва плащането.

VIII. СТОКИ И УСЛУГИ. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА.

1. Доставчикът си запазва правото да избира клиентите. Продуктите се произвеждат след като бъде направена поръчка през HTTPS://MARKRIT.COM  в оригинален амбалаж на СУИТ 2015 ООД, като в момента на доставката са придружени от сертификат, данъчна фактура и/или касов бон, съгласно действащото законодателство. Представените цени включват ДДС (20%) и не включват разходите по доставката. Покупната цена, изписана на фактурата ще бъде същата като тази, публикувана на сайта в момента на покупката.

2. Ограничен брой стоки може да имат сгрешени цени на сайта. В този случай за крайна цена се счита тази, която е приета от клиента при разговорите, водени с консултантите на Доставчика. Ако реалната цена на стоката е по-висока отколкото цената, афиширана в сайта, нашите консултанти по продажбите са упълномощени да удовлетворят искането да ви се достави стоката по цената, публикувана в сайта, само в рамките в които можем да направим това, както и вие имате право да откажете съответната поръчка. В случаите, в които цената е по-малка отколкото тази, показана в сайта, а Вие сте заплатили цената авансово, разликата ще ви бъде изплатена по взаимно споразумение, но не по-късно от 30 дена от датата на получаване на стоката.

3. Цените на всички продукти, предлагани от този онлайн магазин, са актуални само при поръчка от него.

4. Доставчикът СУИТ 2015 ООД гарантира вкусовите и хранителни качества на произвежданите и доставени продукти само  в рамките на срока на годност.

IX. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Заплащането на поръчаните стоки на сайта на СУИТ 2015 ООД може да се извърши само на място при доставка (наложен платеж).

 X. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

1. Доставката на стоките се извършва в рамките на град София, посредством собствен транспорт. СРОКОВЕТЕ за ДОСТАВКА на стоките е в диапазона на 24 часа и 48 часа, като доставки в неделя не се извършват. Доставчикът си запазва правото да извърши потвърждението на поръчката, преди изпълнението им, чрез свързване с клиента.

2. Разходите по доставката са за сметка на клиента, освен в случаите когато е упомнато друго.

3. Доставката се извършва чрез собствен транспорт по тарифите, посочени на сайта и важи за град София.

4. В случаите, в които клиентът не е намерен на посочения адрес, със същия ще бъде осъществен контакт по телефона от куриера.

5. Приемането на стоката представлява съгласието на клиента, че стоката е пристигнала в добро състояние. 

6. Доставчикът си запазва правото да закъснява или да анулира доставки на поръчаните стоки ако същите не могат да бъдат изпълнени по независещи от него причини, които включват: пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки, правителствени действия, войни, терористични действия, протести, въстания, граждански вълнения или пречки от форс мажорно естество.

 ХI. ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ.

1. Фирма СУИТ 2015 ООД дава гаранция за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на срока на годност и условията на съхранение, посочени в придружаващите продукти сертификати и етикети. След този срок на годност и при неспазване условията на съхранение, Фирма СУИТ 2015 ООД не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

2. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За целта е необходимо да проверите поръчката си при приемането в присъствието на нашия доставчик.  В случай, че сте приели поръчката и подписали придужаващия протокол, вие декларирате че я приемате без забележки. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след като сте приели поръчката и разписали протокола за доставка,  СУИТ 2015 ООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

3. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна ние ще заменим продукта ви с нов, по-възможно най-бързия начин или ще възстановим сумата на стойността на сгрешения продукт.
4. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни в пълния му размер.
5. Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие. 
6. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия. 

ХII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 


1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети СУИТ 2015 ООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от СУИТ 2015 ООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия. 
2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети 
СУИТ 2015 ООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. 
3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на 
СУИТ 2015 ООД и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т.2, изречение последно. 
4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Политиката за защита на личната информация е публикувана в отделен документ на сайта MARKRIT.COM

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
а/ преустановяване на дейността на 
СУИТ 2015 ООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта MARKRIT.COM
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 
в/ други предвидени в закона случаи. 
2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, 
СУИТ 2015 ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора СУИТ 2015 ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на СУИТ 2015 ООД, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта MARKRIT.COM и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато 
СУИТ 2015 ООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на СУИТ 2015 ООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от 
СУИТ 2015 ООД, дори ако не е било получено. 
3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 
15.4. Уебсайтът www.markrit-bg.com се поддържа от A1
 посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. СУИТ 2015 ООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта MARKRIT.COM извън територията на Република България, както и в частност населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само неплатени услуги. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите. 
15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд. 
В случай, че клиент желае да откаже направена поръчка,това може да стане в рамките на 30 минути след приеманието й, и отказът може да бъде удовлетворен, след позвъняване на 0886695919.

Всички цени в сайта са обявени в български лева с ДДС и се отнасят само за поръчки от онлайн магазина на СУИТ 2015 ООДСУИТ 2015 ООД си запазва правото за промяна в ценовата политика.

Настоящите Общи условия са приети от СУИТ 2015 ООД и влизат в сила от 15.07.2022 г.


 


Разглеждайки този сайт Вие се съгласявате да използваме бисквитки.